Το εργο Επιχειρηματικης ΑριστειαςΤο Έργο Επιχειρηματικής Αριστείας της SIGMA LOOP CONSULTING αποτελείται από 4 μέρη:

Το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM

Το Μοντέλο Αριστείας EFQM, που χρησιμοποιείται ευρέως στην Ευρώπη, δίνει την δυνατότητα μιας ολιστικής προσέγγισης στην αξιολόγηση ενός οργανισμού, με χρήση των παρακάτω κριτηρίων:

Όπως επεξηγείται στην ιστοσελίδα του EFQM, το καθένα από τα εννέα κριτήρια έχει έναν ορισμό, ο οποίος επεξηγεί το βασικό νόημα του κριτηρίου αυτού. Για την περαιτέρω ανάπτυξη του βασικού αυτού νοήματος, κάθε κριτήριο υποστηρίζεται από έναν αριθμό υποκριτηρίων. Η προσέγγιση RADAR, που έχει αναπτυχθεί από το EFQM, είναι ένα πλαίσιο αξιολόγησης που βοηθάει την αξιολόγηση και την μέτρηση του επιπέδου για καθένα από τα υποκριτήρια αυτά.

Η αξιολόγηση βάσει του EFQM παρέχει ένα κοινό πλαίσιο απόδοσης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω για σύγκριση της επίδοσης (benchmark) με την επίδοση ενός βασικού ανταγωνιστή, οδηγώντας σε πολύτιμα συμπεράσματα.

Χρησιμοποιώντας τα συμπεράσματα της αξιολόγησης και της σύγκρισης επίδοσης, θα θέσουμε προτεραιότητες και θα επικεντρωθούμε σε κάποιο συγκεκριμένο έργο, όπου θα εφαρμόσουμε τις αρχές της lean six sigma. Η SIGMA LOOP CONSULTING προσφέρει έργα βελτιστοποίησης με χρήση των αρχών της lean six sigma τόσο στο πλαίσιο του έργου επιχειρηματικής αριστείας όσο κι ως ανεξάρτητη υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες όσο αναφορά τα έργα βελτιστοποίησης με χρήση της lean six sigma, πατήστε εδώ.

Το τελευταίο τμήμα του έργου επιχειρηματικής αριστείας είναι η ανάπτυξη δεικτών απόδοσης βασισμένων στην six sigma και στην balanced scorecard. Μία ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη δεικτών απόδοσης είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση του βαθμού βελτίωσης χρονικά.

Η Balanced Scorecard έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ένα στρατηγικό όραμα στους οργανισμούς εξετάζοντας τέσσερις πλευρές: την οικονομική, τον πελάτη, την μάθηση κι ανάπτυξη και τις εσωτερικές επιχειρηματικές διαδικασίες. Για την κάθε μία από τις τέσσερις αυτές πλευρές η εταιρία εξετάζει τους σκοπούς, τα μέτρα, τους στόχους και τις πρωτοβουλίες.

Η προσέγγιση μας πηγαίνει πέρα από την παραδοσιακή προσέγγιση της balanced scorecard στην ανάπτυξη των δεικτών απόδοσης, διευρύνοντας τους υπό εξέταση τομείς έτσι ώστε να συμπεριλάβουν και κριτήρια του μοντέλου EFQM και να ενσωματώσουν αρχές της lean six sigma στην μέτρηση και την ανάπτυξη των δεικτών απόδοσης. Η δική μας επιχειρηματική scorecard συνδυάζει πληροφορίες από τη στρατηγική, επιχειρησιακή και εκτελεστική πλευρά της επιχείρησης.